eSafety Label

 

Co znamená eSafety Label?

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt podporující realizaci bezpečného IT prostředí, provozované na školách. V rámci své výuky a předávání zkušeností žákům mají školy povinnost provozovat bezpečné IT prostředí a přístup k online technologiím. Úkolem projektueSafety Label je pomoci školám dosáhnout tohoto cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.

Prostřednictvím webového portálu eSafety Label školy mohou:

  • Hledat informace, které jim pomohou předcházet a řešit problémy související s bezpečností online;
  • Prezentovat rodičům i ostatním zájemcům, do jaké míry jsou otázky bezpečnosti pro školu důležité;
  • Nabízet učitelům podněty k jejich soustavnému profesionálnímu vzdělávání.

Projekt eSafety Label nabízí cenné služby školám a je aktivně podporován ministerstvy školství v Rakousku, České republice, Estonsku, Itálii, Flandrech a Portugalsku.

Více o projektu se můžete dozvědět na webových stránkách eSafety Label.eu.

Stáhněte si plakát projektu eSafety Label:

Projekt eSafety Label a školy

Školy jsou povinny poskytovat důvěryhodné prostředí a zabezpečený přístup k online technologiím jako součást učební praxe. Dobrá online praxe těsně jde ruku v ruce se solidním školním řádem a promyšleným akčním plánem elektronické bezpečnosti (eSafety).

Iniciativa eSafety Label (certifikát elektronické bezpečnosti) podporuje školy pomocí portálu eSafety (eSafetylabel.eu). Nabízí pedagogům přístup k informacím, které jim pomohou předvídat a vyřizovat incidenty v oblasti elektronické bezpečnosti ve škole i mimo ni. Certifikát elektronické bezpečnosti (eSafety Label) může být vystaven na webu školy, která úspěšně splnila sadu kritérií dohodnutých s národními ministerstvy školství; certifikát dokládá rodičům a veřejnosti, že elektronická bezpečnost je pro vedení školy důležitá. eSafety Label navíc poskytuje učitelům možnosti profesionálního růstu a propaguje diskuzi a výměnu zdrojů a zkušeností mezi zaměstnanci, kteří se věnují podobným záležitostem.

Tato iniciativa je víc než jen další webový portál pro učitele – nabízí vedení školy prohloubit chápání záležitostí, kterým je škola vystavena a vytipovat konkrétní oblasti, kterým je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost. Tímto způsobem eSafety Label přispívá k vytvoření národních a celoevropských standardů. Škola se může ucházet o udělení certifikátu tak, že vyplní hodnotící formulář na webu eSafetylabel.eu. Poté se škola může zkontaktovat s určeným tréninkovým centrem – v ČR je to Národní centrum bezpečnějšího internetu, které nabízí školení, pomoc a celou řadu pomůcek.

Tento dokument poskytuje informaci o certifikátu elektronické bezpečnosti eSafety Label; co nabízí školám, učitelům, rodičům, žákům a ministerstvům školství, a také jak se mohou k iniciativě připojit další země.

Kdy eSafety Label?

Integrace online technologií do výuky a do řízení školy vyvolala celou řadu otázek, zahrnujících ochranu dat a soukromí, kybernetickou šikanu a sexting, zneužívání mobilů ve třídě, apod. V roce 2011 se evropská síť ministerstev školství European Schoolnet (EUN) spojila s významnými IT společnostmi a s ministerstvy školství v Belgii, Estonsku, Itálii, Portugalsku, Rakousku a Španělsku s cílem realizace pilotního výzkumu zaměřeného na otázku, jaké jsou prostředky řešení problémů v této oblasti nejlépe odpovídající potřebám škol, které by byly zároveň v souladu s národní a evropskou legislativou a vzdělávacími rámcovými programy. Online výzkum byl doprovázen dotazováním učitelů, IT koordinátorů, ředitelů škol, žáků a rodičů. Na základě výzkumu byl vytvořen systém, jehož pilotní verze byla úspěšně vyzkoušena v roce 2012 v 6 evropských zemích. Dnes je iniciativa eSafety Label otevřena všem školám, které chtějí vyhodnotit svoji pozici v této velmi zajímavé oblasti, konzultovat s odborníky specifické záležitosti a přispět do vytvářené databáze poznatků, které mohou pomoci ostatním školám.

Co nabízí portál eSafety Label?

Na portálu eSafety Label mohou školy především vyplnit hodnotící formulář, který porovná jejich stav s celoevropskými standardy a na základě výsledků hodnocení mohou získat certifikát eSafety Label. Každá certifikovaná škola může certifikát vystavit na svém webu a použít ho ve svých publikacích.

Po vyplnění hodnotícího formuláře dostane každá škola individuální akční plán, který obsahuje návod, jak vytvořit bezpečné, technicky vybavené prostředí pro své zaměstnance a žáky. Zaměstnanci školy mohou také získávat a vyměňovat si nápady s IT koordinátory, učiteli a vedením jiných škol ve své zemi i v zahraničí. Budou moci diskutovat poznatky z praxe a využívat široké spektrum zdrojů, včetně kontrolních listů a informačních pomůcek. Na portálu je přístupné fórum, kde mohou učitelé nalézt odpovědi na své otázky, novinky a informace o probíhajících školeních. Měsíční zpravodaj informuje o nových trendech a tématech elektronické bezpečnosti, pravidelně informuje o souvisejících aktivitách v Evropě.

Co znamená eSafety Label pro ministerstva školství?

Projekt eSafety Label poskytuje náhled na standardy elektronické bezpečnosti, uplatňované v evropských školách. Činí tak dvěma způsoby:

– zpracováním dat školních statistik, které vycházejí z údajů poskytnutých školami v hodnotícím formuláři,
– shromažďováním kvantitativních údajů z formulářů o incidentech elektronické bezpečnosti ve školách.

Data shromažďována prostřednictvím hodnotícího formuláře přispívají k informování národních ministerstev školství o nových postupech a oblastech, které vyžadují více investic. Poukazují na silné a slabé stránky v implementaci standardů a tréninkových strategií, nabízejí přehled stávající regionální a/nebo národní infrastruktury, politiky a praxe.

Formulář na vyřizování incidentů je nástrojem ke shromažďování informací o incidentech ve školách a metodách, jak byly tyto incidenty vyřešeny. Tímto způsobem je podporována výměna zkušeností mezi školami, která umožňuje méně zkušeným pracovníkům těžit z praxe ostatních. Formulář k vyřizování incidentů je velmi důležitou součástí této iniciativy, neboť přispívá k lepšímu chápání reálných potřeb a tím i k informovanějším rozhodnutím.

Které země spustily certifikaci eSafety Label?

Belgie-Flandry, Česká republika, Estonsko, Portugalsko a Španělsko již lokalizovali národní verze portálu, který je spuštěn v pilotní fázi do června 2013. Celoevropsky byl projekt eSafety Label spuštěn v září 2013.